XE TẢI TERACO

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1490 Kg

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km